...

PoslanieNezisková organizácia Výskumno-inovačné a technologické centrum bola založená podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Jedná sa o právnickú osobu, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
Poslaním združenia je vytvoriť atraktívne výskumno - inovačné prostredie pre podniky a celú spoločnosť, s vysokým zameraním sa na vedu, výskum, priemyselné inovácie a udržateľné technológie. Vysoký dôraz sa kladie na rozvoj a aplikáciu nových poznatkov do praxe, ako aj silné prepojenie na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, ako aj študentov.

Ciele činností


Medzi základné ciele činností Výskumno-inovačného a technologického centra patrí:
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • vzdelávanie.

Oblasť pôsobenia

Výskumno-inovačné a technologické centrum, n.o. spolupracuje so širokou škálou odborníkov v rôznych, prednostne technických oblastiach. Veľký dôraz kladie na postupnú dekarbonizáciu technologických procesov a rozvoj zelených technológií v súlade s cieľmi Európskej únie. Zameriava sa v prvom rade na výskum a vývoj, ďalej inovácie existujúcich technologických procesov, ako aj ich aplikáciu do praxe. Spolupodieľa sa na transfery nových informácii medzi verejnosť formou organizovania či spoluorganizovania konferencií, workshopov, odborných prednášok či školení na národnej a medzinárodnej úrovni.

Realizované projekty

 • Úvodná štúdia do problematiky zužitkovania oceliarenských trosiek – úvodná štúdia
 • Zužitkovanie metalurgických trosiek pri výstavbe cestných komunikácii – úvodná štúdia
 • Dekarbonizácia metalurgického priemyslu – výskumná úloha
 • Trendy v smerovaní výroby surového železa a ocele – výskumná úloha
 • Návrh úpravy železných rúd pre budúce požiadavky metalurgického priemyslu – výskumná úloha
 • Spracovanie Fe rudy Rudomain na metalizovaný produkt – výskumná úloha
 • Spracovanie a využitie polymetalického odpadu z odkaliska Nižná Slaná – výskumná úloha
 • Ocenenie haldy trosky z výroby ferozliatin v Istebnom – výskumná úloha
 • Spracovania a využitia polymetalických odpadov -konzultačné služby
 • Porovnanie optimálnej výroby hematitových a magnetitových koncentrátov z rudy Rudomain z pohľadu následných technologických procesov – výskumná správa

Laboratórium LTRM


Laboratórium testovania redukovateľnosti materiálov (LTRM) je spoločným laboratóriom Výskumno – inovačného a technologického centra, n.o. a Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach. Prednostne je určené pre laboratórne stanovenie základných technologických charakteristík surovín, ktoré sa používajú ako vsádzka do vysokej pece. Je určené na stanovenie redukovateľnosti a rozpadavosti.
Zariadenie RF-33/TV/RDI umožňuje testovanie uvedených vlastností podľa noriem: ISO 4695, ISO 7215, ISO 4696-1,2, ako aj podľa experimentálnej normy VODIK950, pričom je v zariadení možné meniť zloženie atmosféry, ako aj teplotu. Vďaka tomu môže byť uvedené zariadenia použité aj v širšom meradle na štúdium vysokoteplotných fyzikálno-chemických vlastností surovín v prostredí technologických plynov, aj inými neštandardizovanými postupmi.

Spôsobilosť na vykonávanie výskumu a vývoja

Výskumno-inovačné a technologické centrum, n.o. dňa 26.2.2024 získalo od Ministerstva školstva Slovenskej republiky „Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj“.

2% z dane

V roku 2024 sa naša nezisková organizácia stala prijímateľom 2% z dane. Získané finančné prostriedky sú v plnom rozsahu využívane na podporu a rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania. Sme pravidelným podporovateľom študentských konferencií a súťaží. V prípade ak máte záujem podporiť našu neziskovú organizáciu, prosím stiahnite si tlačivo..

KontaktDoc. Ing. Dana Baricová, PhD. MBA
Riaditeľ
VÝSKUMNO-INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, n.o.
Werferova 6, 040 11 Košice,
Slovenská republika
Mob.: +421 918 844 754
e-mail: dana.baricova@vtp.sk